20800322
20000000
MFD

C-GJAS
20000515
REG
North Star Air Ltd.

C-GJAS
20110617
PIC
North Star Air, Pickle Lake (YPL / CYPL), Ontario, Canada

C-GJAS
20130617
REG
Tintina Air Inc.