20800385
20050000
MFD
no date noted

N12675
20050225
PIC
Sendai (SDJ / RJSS), Japan

JA889C
20080703
PIC
Kyoritsu Air Survey, Naha (AHA / OKA / ROAH), Japan

JA889C
20120315
PIC
Kyoritsu Air Survey, Chofu (RJTF), Japan