208B0302
19920000
MFD
no date noted

LN-PBB
19960600
PIC
Stauning (STA / EKVJ), Denmark

JA881B
20130822
PIC
Asahi Air, Chofu (RJTF), Japan