208B0365
19930000
MFD

19930920
AWD

N415TT
20090909
REG
T & T Capital Inc.

N415TT
20140613
PIC
Savannah - International (SAV / KSAV), Georgia, United States