208B0443
19950000
MFD

N1209X
20060923
PIC
Air Serv International, Shabunda (FZMW), Kinshasa, Congo

5H-REG
20080926
REG
Regional Air Service