208B0854
20000000
MFD

20000926
AWD

N854P
20081017
REG
Bank of Utah Trustee

N854P
20100420
CXD
exported to Poland