208B1107
20050000
MFD

20050129
AWD

N92CC
20140717
REG
Kansas Aircraft Corporation

N107KA
20150902
REG
Multi-Aero Inc.

N107KA
20160405
OPR
Air Choice One