208B1176
20060000
MFD

20060216
AWD

N1309F
20060706
REG
JAC USA Inc.

N1309F
20060818
CXD
exported to Japan