208B1282
20070000
MFD

20071017
AWD

N4117E
20071023
REG
JAC USA Inc.

N4117E
20071109
CXD
exported to Japan