208B2019
20080000
MFD

20080715
AWD

N145KA
20080724
REG
Kamaka Air Inc