208B2385
20120000
MFD

20121219
AWD

N8128R
20131018
REG
JAC USA Inc.

N8128R
20131113
CXD
exported to Japan