208B2408
20120000
MFD

20121214
AWD

N248KA
20130102
REG
Kamaka Air Inc