208B5122
20140000
MFD

20140609
AWD

N3051H
20140701
REG
Globeflyers Inc.

N3051H
20140821
PIC
Hai Au Aviation, Hanoi - Noi Bai (HAN / VVNB), Vietnam

N3051H
20140825
CXD
exported to Vietnam

VN-B469
20141122
PIC
Hai Au Aviation, Hanoi - Noi Bai (HAN / VVNB), Vietnam